Link

Image
Image
วารสารวิทยาศาสตร์
วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 1/2557
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

สา

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday88
mod_vvisit_counterYesterday156
mod_vvisit_counterThis week244
mod_vvisit_counterLast week1082
mod_vvisit_counterThis month3452
mod_vvisit_counterLast month6699
mod_vvisit_counterAll days216167

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.81.170.136
,
Today: Apr 21, 2014

 

 

 

โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG

ประจำปี พ.ศ.2557

............................................


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซํ้าชุมนุมกัน
  • ผู้แทนแต่ละชุมนุมประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุมนั้นๆ 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
  • นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นําเสนอ
  • นักเรียนที่เป็นผู้แทนสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกําลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน
  • อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ชุมนุม
  • โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่งใบสมัครพร้อมรายงานจํานวน 10 เล่ม ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

***หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 (โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจำปี พ.ศ.2557

ใบสมัคร

 

 


 

ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ

เข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (2557)

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

............................................................

สาขาการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ 14 แบ่งเป็น สองสาขาคือ

(ก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

  • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันของรัฐ และเอกชน

(ข) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,วิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทางด้านการกีฬา หรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬา หรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

   

 


 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาครูวิทยาศาสตร์

.......................................

เพื่อเป็นการยกย่องและให้กาลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถในการสอนนักเรียน และนักศึกษา ให้มีความสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รู้คุณค่าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ นามาใช้ในการสอนแล้วเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และนักศึกษา ดังนั้นสาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำ โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ประจาปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี­

ผู้สนใจส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 (แบบรายงานให้ส่งมาจำนวน 2 ชุด)

ประกาศสาขาครูวิทยาศาสตร์

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 57

แบบรายงานข้อมูลประวัติ

   ประกาศผล

รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น

และรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง


สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ผู้ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (BMB Award) ปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

อ่านเพิ่ม