วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา

 

 


นายชำนาญ  ไชยบุญ

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

นางเสน่จิต  กิตตินานนท์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา


นางสาวสุประวีณ์ คำสาร

โรงเรียนป่าซาง

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา

นายสมชาย ศิริวิสูตร

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา


นางอรชา  พันธุบรรยงก์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา

นางนภาพร ศิลประเสริฐ

โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา


 

ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น