วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา


ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภารัตน์ ช่างล้อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

นางณัฐนันทน์ ชุมแก้ว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา


นายประเดิม  วรรณทอง

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ

โรงเรียนทุ่งเสลียมชนูปถัมภ์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา


นางนิอารีฟา  บินหะยีอารง

โรงเรียนอนุบาลยะรัง

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา

นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร

โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา


 

ประกาศรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น