วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ทำเนียบสมาชิค / สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกภาพ

1. สามัญสมาชิก ได้แก่ บุคคลผู้สำเร็จการศึกษา ในวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยกรอกใบสมัครของสมาคมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

2. สมทบสมาชิก ได้แก่ บุคคลที่สนใจวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึาง ซึ่งทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองจากกกรรมการสมาคมฯ โดยวิธีเดียวกับสามัญสมาชิกทุกประการ

3. นิสิตสมาชิก ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งสนใจหรือศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ และได้สมัครเป็นสมาชิก

4. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์การ ในรูปของสมาคม ชมรม มูลนิธิ ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ ซึ่งประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้มีเกียรติคุณ ในวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการได้ลงมติเชิญให้เป็นสมาชิก

6. สมาชิกอุปการะ ได้แก่ บุคคลผู้ยินดีส่งเสริมวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา ซึ่งได้สละทรัพย์สินอุปการะกิจการของสมาคมฯ และสมาคมฯ ได้ต้อนรับไว้เป็นสมาชิก

สิทธิของสมาชิก

  • สามัญสมาชิก มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ
  • สามัญสมาชิกและสมทบสมาชิก มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่ หรือลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมฯ
  • สมาชิกนิติบุคคล ผู้แทนของนิติบุคคล 1 ท่าน มีสิทธิเทียบเท่าสามัญสมาชิก และสมทบสมาชิก
  • สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิเสนอความเห็นใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการ