วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554

ผศ. ดร. อุดม ทิพราช

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา

 


นางบุษบา จริงบำรุง

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา


นายธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา

นางประคอง กลิ่นจันทร์

โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา


นายทศพล สายสุวรรณ

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา

นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม

โรงเรียนราชวินิต

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา