วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์

 1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

   
 5. มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
 6. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.)
 7. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 8. มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

   
 9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 11. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 12. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 13. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 14. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 15. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 16. ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.)
 17. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 18. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 19. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
 20. สมาคมฟิสิกส์ไทย
 21. สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 22. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 23. สมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (ประเทศไทย)
 24. ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 25. สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
 26. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
 27. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 28. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
 29. สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย
 30. สยามสมาคมใน พระบรมราชูปถัมภ์
 31. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
 32. สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
 33. สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
 34. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
 35. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
 36. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
 37. สมาคมโพลิเมอร์ (ประเทศไทย)
 38. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 39. สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี