วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2559-2560

กรรมการบริหารสมาคมฯ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

>

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ที่ปรึกษานายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
> รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมฯ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
>
รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาและสร้างเครือข่าย This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
>

รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์

อุปนายกฝ่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และประธานโครงการรางวัลนวัตกรรม

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์

อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
> รศ.ดร.ธารารัตน์ ศุภศิริ อุปนายกสมาคมฝ่ายประชุมวิชาการและกิจกรรมสาขา (ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ศ.ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ เหรัญญิกและประธาน วทท 42-43 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ เลขาธิการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.รัชลิดา  ลิปิกรณ์ รองเลขาธิการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย รองเลขาธิการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร นายทะเบียนและกิจกรรมวิชาการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

นางกรรณิการ์ เฉิน ประชาสัมพันธ์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
> รศ.นฤมล จียโชค กรรมการ และประธานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

กรรมการ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
> รศ.ดร.คณพล จุฑามณี กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
> รศ.ดร.ตรีทิพย์ รัตนวรชัย กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
> รศ.ดร.สุรินทร์  เหล่าสุขสถิตย์ กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
> ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.สุรพงษ์  พินิจกลาง กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

อาจารย์นิพนธ์ ศรีนฤมล กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

กรรมการโดยตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

>

ผศ.พันธุ์ทิพย์  ทิมสุกใส

รักษาการประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> รศ.ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย ประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว

รักษาการประธานสาขาเคมี

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร

รักษาการประธานสาขาชีววิทยา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

ประธานสาขาฟิสิกส์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

ประธานสาขาภาคใต้

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(รักษาการ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

รศ.ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์

ประธานสาขาภาคเหนือ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

> ศ.ดร.วรชาติ สิรวรานนท์ บรรณาธิการ ScienceAsia This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

>

คุณฉัตรชัย เครือเสนา

ประธาน นจวท.และบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail

อาจารย์กรองทอง ด้วงสงค์

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

นางกอบแก้ว อัครคุปต์

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ฝ่ายโครงการรางวัลนวัตกรรม

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รศ.ดร.เลอลักษณ์  จิตรดอน

ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางสาวรัชดา คะดาษ ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ฝ่าย วทท. และกิจกรรมวิชาการสมาคมฯ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it