วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555

รองศาสตราจารย์ วีณา  เมฆวิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา


นายสามารถ  เนียมมุณ๊

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

นางสาวหทัยชนก  จิตปลื้ม

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา


นางสาหร่าย  พริ้มพราย

โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา

นางบัวแก้ว  ศรีภูธร

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา


นางพิมพ์ผกา  เมืองใสย

โรงเรียนสันป่าตอง

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา

นายพรชัย  มีทอง

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา