สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ร่วมลงทะเบียนและประกวดส่งผลงานในหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนที่นี่

คำเชิญชวนจากสมาคม