วารสารวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับ 2/2560

มีนาคม - เมษายน 2560

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556

ผศ.ดร.สุชาติ  สินวรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.วัลภา  เอื้องไมตรีภิรมย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา


นางสาวสุวรรณีย์  พัฒนาพงศ์ชัย

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา

นางรัชนี  นครไทยภูมิ

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับอาชีวศึกษา


นายทวี  มุสิกะ

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวอุไร  ดำศรี

โรงเรียนสตรีปากพนัง

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษา


นายสิทธิราช  ชื่นชม

โรงเรียนบ้านโนนกุง

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา

นายสุรพล  ทองงาม

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ระดับประถมศึกษา