คณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2563-2564

ชื่อ-นามสกุล    ตำแหน่ง    
  ศาสตราจารย์.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  ที่ปรึกษา
  รองศาสตราจารย์.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ที่ปรึกษา
  ศาสตราจารย์.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว  ที่ปรึกษา
  ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์  นายกสมาคม ฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์  อดีตนายกสมาคม ฯ
  ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว  อุปนายกสมาคม ฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  พลาวงศ์  อุปนายกสมาคม ฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  ลิมปเสนีย์  อุปนายกสมาคม ฯ
  รองศาสตราจารย์ บุญรักษา  สนุทรธรรม  อุปนายกสมาคม ฯ
  ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  งามประเสริฐสิทธิ์  อุปนายกสมาคม ฯ และประธาน วทท 46
  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์  อุปนายกสมาคมฯ และประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ  อุปนายกสมาคมฯ และประธานกิจกรรมเยาวชน
  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดา  ลิปิกรณ์  เลขาธิการสมาคม ฯ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร  ชวศิริ  เหรัญญิกสมาคม ฯ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แสงแก้ว  นายทะเบียน
  รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย  ภิญญาคง    ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล  เฉลิมสินสุวรรณ  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
  ดร.กรรณิการ์  เฉิน  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
  ดร.รัชชานนท์  เปี่ยมใจสว่าง  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
  อาจารย์ บุศราศิริ  ธนะ  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
  นางสาวจุฬาพิศ   มณีวงศ์  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข  ประธานสาขาเคมี
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา  ประธานสาขาชีวเคมีและและชีววิทยาโมเลกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  กิจธารา  ประธานสาขาฟิสิกส์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กิตนะ  ประธานสาขาชีววิทยา
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล  ประธานสาขาคณิตศาสตร์
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข  พงษ์สวัสดิ์  หัวหน้าบรรณาธิการ ScienceAsia
  ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  ประธานชมรมนจวท.
  นายฉัตรชัย  เครือเสนา  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานสาขาภาคใต้
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประธานสาขาภาคเหนือ
  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ดร.วิไล  รังสาดทอง  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา  ชวนิชย์  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์  ลีนาวงศ์  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี  บุญช่วย  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  เหล่าสุขสถิต  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์  คุณอเนก  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญโชติ  เผ่าสวัสดิ์ยรรยง  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน  กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  อัศตรกุล  กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  กมลศิริพิชัยพร  กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  อรัญวาสน์  กรรมการ
  ดร.มติ  ห่อประทุม  กรรมการ
  อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ปั้นรัตน์  กรรมการ
  นายนภดล  ไกรฤกษ์            กรรมการ