ผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2567 -2568

 

ชื่อ-นามสกุล

 
  •  

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์  ตรีภพนาถกูล

 
  •  

นางฤทัย  จงสฤษดิ์

 
  •  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อุ่นใจ  
  •  
รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงศ์  อัศตรกุล  
  •  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทัย  
  •  
ดร.สมเกียรติ  ยังจีน  
  •  
ดร.รังสันต์  จอมทะรักษ์  
  •  
ดร.ชนินทร์  สุริยกุล ณ อยุธยา  
  •  
ดร.ภูมิเดช  พู่ทองคำ  
  •  

ดร.วุฒิชัย  เหรียญทิพยะสกุล