ภาพกิจกรรม

นายกสมาคมฯ รับมอบเงินสนับสนุนจาก สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


     รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฯ และ รศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน กรรมการและผู้ช่วยนายกสมาคมฯ รับมอบเงินสนับสนุนจาก สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี คุณยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณพงศ์ศักดิ์  ฟูศิริ อุปนายกฯ  และ คุณวัฒนา  ผาสุก อุปนายกฯ เป็นผู้มอบ เพื่อการส่งนักเรียนไปร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Regeneron ISEF2022 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา