ภาพกิจกรรม

เยาวชนโครงการรางวัลนวัตกรรมฯ คว้า 4 รางวัลในงาน WSEEC 2022


          ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ฮุซนี บินวาชิด และนายภิรมย์ เยือน จากมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ Gold Medal Award, The Best Environmental Innovation, IYSA Semi Grand Award และ IYSA Grand Prize Award จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “Innovation for Plant-based Food : Allergen-free Vegan Meat and Egg Products from Rice Processing By-products” ในงาน World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC 2022)  ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี รศ.ดร.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          โครงงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นการทำวิจัยต่อเนื่องจากโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (พ.ศ. 2563) ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยโครงงานที่ชนะเลิศในปีนั้นเป็นโครงงานเรื่อง “Innovation for Plant-based Food : Allergen-free Vegan Meat Product” แต่ด้วยการระบาดของโรคทำให้ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ในปี พ.ศ. 2564 และด้วยความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ให้คำปรึกษาเทคนิคการเขียนงานวิจัย รวมถึง Extended Abstract และรูปแบบโปสเตอร์ ทำให้งานน่าสนใจมากขึ้นจนได้รับรางวัลถึง 4 รางวัลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความอนุเคราะห์จากประธานโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยปี 2020 รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ที่ช่วยประสานงานกับเจ้าภาพการประกวด ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการแข่งขัน