ภาพกิจกรรม

เยาวชนโครงการรางวัลนวัตกรรมฯ คว้ารางวัล Best of the Best ในงาน NRIC


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 18 (TIA2018) ที่คว้ารางวัล Best of the Best และ Gold ในการประกวด Novel Research and Innovation Compettition (NRIC) จากผลงาน RECOMBINATION HUMAN PEPTIDE ทางเลือกใหม่ เพื่อลดการการใช้ยาปฏิชีวนะและสารกันเสียยาปฏิชีวนะและสารกันเสีย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย นายพชรวจี ดวงแก้ว นางสาวณีรนุช รักยิ่ง และ ดร.นุจริน จงจุรา อาจารย์ที่ปรึกษา