ภาพกิจกรรม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ Intel ISEF 2019


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 ทีม เข้าร่วมประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (ISEF 2019)  ในระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟินิกซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 1. โครงงานเรื่อง เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช

    จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

          โดย         นายธีรกานต์  วรรณกาญจน์         

                         น.ส.สุทธิดา  เอี่ยมสอาด  

                         นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์   อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ได้รับรางวัล

1.3rd place award in Life Sciences สาขา Plant Sciences

2.Special Awards Sigma XI, The Scientific Research Honor Society,Second Life Science Award

 

 

 2. โครงงานเรื่อง การพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่น

    จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

          โดย         น.ส.นัทธมน  ศรีพรม       

                         น.ส.รมิตา  เชื้อเมืองพาน  

                         น.ส.พันธ์อนงค์  ชื่นโชคชัย  

                         นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว   อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ได้รับรางวัล

4th place award in Life Sciences สาขา Plant Sciences

 

 

3. โครงงานเรื่อง การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบนคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือใช้เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล

    จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์

          โดย         นายปุถุชน  วงศ์วรกุล        

                         นายชวิศ  แก้วนุรัชดาสร  

                         น.ส.ภัทรนันท์  บุญชิต  

                         นายภาณุพงศ์  ภูทะวัง อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ได้รับรางวัล

Special Awards American Chemical Society Certificateof Honorable Mention

 

 

4. โครงงานเรื่อง การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง

    จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

          โดย         น.ส.น้ำผึ้ง  ปัญญา 

                         นายเจษฎา  สิทธิขันแก้ว

                         นายพิรชัช  คชนิล            

                         นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ได้รับรางวัล

Special Awards USAID Science for Development Second Place Award

 

 

5. โครงงานเรื่อง กังหันลมแบบไฮบริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร

    จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

            โดย       นายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ       

                         นายจิตรภณ  ขจรภิรมย์   

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ได้รับรางวัล

3rd place award in Physical Sciences สาขา Energy : Physical

 

6. โครงงานเรื่อง การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing

    จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

            โดย       น.ส.ณีรนุช  สุดเจริญ       

                         น.ส.ชนิกานต์  พรหมแพทย์  

                         น.ส.พรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์  

                         นายจิรคุณ เอิบอิ่ม   อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ได้รับรางวัล

4th place award สาขา SYSTEMS SOFTWARE

 

 

7. โครงงานเรื่อง การศึกษา Convex Hull ที่เกิดจากจุดตัดของภาคตัดกรวยและจุดที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ

    จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

            โดย       น.ส.กัญญาวีร์  คำกองแก้ว       

                         นายเมธัส  โพธิ์ผลิ   

                         นายชุติพัลภ์  เจริญสุข  

                         นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค    อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

 

8. โครงงานเรื่อง การศึกษาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงหลายหน้าใดๆ โดยใช้หลักการโปรเจคชั่นมวลของทรงหลายหน้าใดๆ

    จากโรงเรียนนครสวรรค์

            โดย       นายภูริช  ธีระโกศล        

                         นายสมัย  จันทร์เหลือง   อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

 

9. โครงงานเรื่อง Glomeris maginata (Pill Millipede) Packaging Mimic PM.Pack บรรจุภัณฑ์เลียนแบบกระสุนพระอินทร์

    จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

            โดย       น.ส.กัลยรัตน์  สัมพันธ์ 

                         น.ส.จิรนันท์  พูลสวัสดิ์ 

                         น.ส.ชุตินันท์  ศรีเพชรพูล   

                         นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

 

10. โครงงานเรื่อง ศึกษาปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรมการดำรงชีวิตของนกกระจาบในท้องถิ่น

      จากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

            โดย       น.ส.นภาพร  ผลเจริญ

                         น.ส.สุนิสา  พืชพันธ์ไพศาล

                         นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์  อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

 

11. โครงงานเรื่อง Smart multi-functional water turbine

      จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

            โดย       นายยุทธพิชัย เอียดทุ่ม

                         นายศุภพร กลับกลายดี     

                         นายสุเทพ หนูเสน อาจารย์ที่ปรึกษา

(มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม)