ข่าวสาร

The 50th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT50)


The 50th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT50)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุม the 50th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT50) ภายใต้หัวข้อ “Science x Creativity: Crafting the World” ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ https://stt50.scisoc.or.th