คณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2563-2564

ชื่อ-นามสกุล    ตำแหน่ง    
 รองศาสตราจารย์  ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว  ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์  นายกสมาคม ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์  อดีตนายกสมาคม ฯ
 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว  อุปนายกสมาคม ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  พลาวงศ์  อุปนายกสมาคม ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  ลิมปเสนีย์  อุปนายกสมาคม ฯ
 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา  สนุทรธรรม  อุปนายกสมาคม ฯ
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  งามประเสริฐสิทธิ์  อุปนายกสมาคม ฯ และประธาน วทท 46
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์  อุปนายกสมาคมฯ และประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ  อุปนายกสมาคมฯ และประธานกิจกรรมเยาวชน
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดา  ลิปิกรณ์  เลขาธิการสมาคม ฯ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร  ชวศิริ  เหรัญญิกสมาคม ฯ
 อาจารย์ ดร.พรรณี  แสงแก้ว  นายทะเบียน
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย  ภิญญาคง    ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล  เฉลิมสินสุวรรณ  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
 ดร.กรรณิการ์  เฉิน  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
 ดร.รัชชานนท์  เปี่ยมใจสว่าง  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
 อาจารย์ บุศราศิริ  ธนะ  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
 นางสาวจุฬาพิศ   มณีวงศ์  ผู้ช่วยนายกสมาคม ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์  รักษาการแทนประธานสาขาเคมี
 รองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย  รักษาการแทนประธานสาขาชีวเคมีและและชีววิทยาโมเลกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญโชติ  เผ่าสวัสดิ์ยรรยง  รักษาการแทนประธานสาขาฟิสิกส์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กิตนะ  รักษาการแทนประธานสาขาชีววิทยา
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข  พงษ์สวัสดิ์  หัวหน้าบรรณาธิการ ScienceAsia
 นายฉัตรชัย  เครือเสนา  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานสาขาภาคใต้
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประธานสาขาภาคเหนือ
 ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  ประธานชมรม นจวท.
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์  กรรมการ
 ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช  กรรมการ
 ศาสตราจารย์ ดร.วิไล  รังสาดทอง  กรรมการ
 ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา  ชวนิชย์  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์  ลีนาวงศ์  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี  บุญช่วย  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  เหล่าสุขสถิต  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์  คุณอเนก  กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  อัศตรกุล  กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน  กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  กมลศิริพิชัยพร  กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  อรัญวาสน์  กรรมการ
 ดร.มติ  ห่อประทุม  กรรมการ
 อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ปั้นรัตน์  กรรมการ
 นายนภดล  ไกรฤกษ์            กรรมการ