คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ วาระปี 2567 -2568

 

ชื่อ-นามสกุล

                    ตำแหน่ง

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.พิชัย สนแจ้ง

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญโชติ  เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ดร.กรรณิการ์ เฉิน

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

นายอนันต์ ฉันทประทีป

อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน

อุปนายกและประธานสาขาครูวิทยาศาสตร์

 •  

ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี

เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

รองเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร ชวศิริ

เหรัญญิกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

ประชาสัมพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

นายทะเบียน และปฏิคมสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์

กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ดร.มติ ห่อประทุม

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ โอภาประกาศิต

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 •  

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและหัวหน้าบรรณาธิการ ScienceAsia

 •  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ ศิริธีรากุล

กรรมการและบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์

 •  

รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล

กรรมการและประธานสาขาเคมี

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ

กรรมการและประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล

กรรมการและประธานสาขาคณิตศาสตร์

 •  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กิตนะ

กรรมการและประธานสาขาชีววิทยา

 •  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  กิจธารา

กรรมการและประธานสาขาฟิสิกส์

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ

กรรมการและประธานสาขาภาคใต้

 •  

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ

 •  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา บุญยืด

กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 •  

คุณจุฬาพิช มณีวงค์

กรรมการและประธานชมรม นจวท. สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ