ที่ปรึกษานายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2567 -2568

 

ชื่อ-นามสกุล

 
 •  

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร   สวัสดิวัตน์

 
 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ

 
 •  

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์

 
 •  
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว  
 •  
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ.ดร.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน์  
 •  
 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์  
 •  
 ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล  
 •  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด        
 •  
ดร.มณทิพย์  ศรีรัตนา ทาบูกานอน  
 •  
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ  
 •  
ดร.รวิน  ระวิวงศ์  
 •  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ไตรศักดิ์  
 •  
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์  
 •  
นายพูศักดิ์  หิรัณยตระกูล  
 •  
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์  
 •  
นายแสงชัย  ธีรกุลวาณิช  
 •  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูร  
 •  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี  ชุติไพจิตร  
  นายสุเมธ  ตั้งประเสริฐ