ข่าวสาร

Thai Science Camp 15


โครงการ Thai Science Camp

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15

***********************************************

          Thai Science Camp เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Asian Science Camp ซึ่งประเทศไต้หวันได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2550 ที่กรุงไทเป  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียจำนวน 14 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. มีพระดำริว่าควรเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเภทนี้อย่างกว้างขวางขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกในอนาคต สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิ สอวน.จึงรับสนองพระดำริ โดยจัด Thai Science Camp ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมปลายอย่างมาก และ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้จัด Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนักเรียน จากโรงเรียนสังกัด สพฐ. เท่านั้น
 • อายุไม่เกิน  18  ปี ณ วันที่เข้าค่าย
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่  4 – 6  ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  คะแนนเกรดเฉลี่ย  2.75  ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp มาก่อน
 • มีความสนใจและความพร้อมในการร่วมกิจกรรมของค่าย
 • มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับดี และมีความกล้าแสดงออก
 • มีหนังสือแสดงผลการเรียน
 • สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ตลอดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2566
 • มีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 15
 • มีหนังสืออนุญาตจากโรงเรียนให้เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 15
 • มีเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (ไม่เกิน 5 อย่าง) เช่น ภาพถ่าย เกียรติบัตร เป็นต้น

วิธีการสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมและคัดกรองเอกสารการสมัคร แล้วแนบหนังสือนำส่งพร้อมใบสมัครเป็นไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อโรงเรียน
 • กรอกใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB) ไปที่ https://forms.gle/sWBxHFVb3N7GUERv6

หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติม 0-2218-5245, 0-2252-7987

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดผู้สมัคร

ใบสมัคร doc/pdf

หนังสือรับรอง doc/pdf