ข่าวสาร

Young Rising Stars of Science Award 2023


          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีรางวัล Young Rising Stars of Science ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze เพื่อมอบให้แก่นิสิต/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (senior project) โดดเด่นในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติของนิสิต/นักศึกษาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคาดหวังว่านิสิต/นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป

วัตถุประสงค์     

 1. เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนิสิต/นักศึกษา ในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 3. เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนิสิต/นักศึกษา อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ 

 1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2566 หรือจบการศึกษาในปี การศึกษา 2565 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา และในหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่ใช่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 2. มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร และต้องผ่านการ พิจารณาและรับรองว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมจากคณะที่นิสิต/นักศึกษา สังกัดอยู่ โดยเสนอชื่อมายัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผ่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 3. ต้องนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT) (โดยนิสิต/นักศึกษาเจ้าของผลงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งนิสิต/ นักศึกษา 1 คนที่มานำเสนอผลงานจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุม)

รางวัล 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อมายังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องของทุกมหาวิทยาลัย* จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Young Rising Stars of Science และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 1. เหรียญรางวัลระดับ Gold, Silver หรือ Bronze (จำนวนเหรียญเท่ากับจำนวนนิสิต/นักศึกษา ที่เป็นเจ้าของผลงาน)
 2. เกียรติบัตร (จำนวนฉบับเท่ากับจำนวนนิสิต/นักศึกษา ที่เป็นเจ้าของผลงาน)
 3. การเป็นสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ (นิสิต/นักศึกษา ทุกคน ที่เป็นเจ้าของ ผลงานได้รับยกเว้นค่าสมัครสมาชิกรายปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นเวลา 2 ปี เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไปที่ได้รับรางวัล)

*หมายเหตุ กรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมาจากหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จะต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของผลงานจากคณะกรรมการโครงการ YRSS ด้วย

การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล  แบ่งเป็น 8 สาขา ดังนี้

 1. ชีววิทยา
 2. เคมี
 3. ฟิสิกส์
 4. คณิตศาสตร์
 5. คอมพิวเตอร์
 6. วัสดุศาสตร์
 7. เทคโนโลยีทางอาหาร
 8. ธรณีและสิ่งแวดล้อม 

การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล จะดำเนินการ 2 รอบ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม

รอบที่ 1 พิจารณาจากโปสเตอร์ในด้านคุณภาพผลงาน (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดริเริ่ม คุณค่าหรือประโยชน์) และการสื่อสาร (เข้าใจง่ายและน่าสนใจ) เพื่อคัดเลือกผลงานเข้ารอบที่ 2 (ผลงานที่เหลือ จัดเป็นผลงานระดับ Bronze)

รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอปากเปล่า 3 นาที เพื่อคัดเลือกผลงานระดับ Gold และ Silver

ขั้นตอนดำเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. เชิญให้คณะวิทยาศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เสนอชื่อนิสิต/นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 3. กำหนดส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และใบสมัครของนิสิต/นักศึกษา ที่ www. Scisoc.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2566
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานแต่ละกลุ่ม
 5. กำหนดวันนำเสนอผลงานในงาน The 49th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT49) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567)
 6. ประกาศผู้ได้รับเหรียญรางวัลแต่ละระดับ ในงาน STT49 (วันที่ 25 มกราคม 2567) 

สถานที่ติดต่อ/ส่งใบสมัครได้ที่

          รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

          ประธานโครงการ Young Rising Stars of Science Award 2023

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          ลงทะเบียนและส่งผลงาน (บทคัดย่อ) ได้ที่ www. Scisoc.or.th ในวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2566

          หากมีคำถามหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อที่

          E-mail:  contact@scisoc.or.th  โทรศัพท์  02-2527987  Fax 02-2524516  

โครงการ Young Rising Stars of Science Award 2023

แบบฟอร์มเสนอชื่อ Young Rising Stars of Science 2023

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล YRSS 2023

ลิงก์แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล YRSS 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetERkizgpGgLkPBnZbhuN0VOKPiKdNc0RgVdWWZgzM9CcRig/viewform?usp=sf_link