ข่าวสาร

การสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567


ครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. 2567

          เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอนสามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ก้าวทันโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ประจำปี  โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

ผู้มีสิทธิสมัคร  ครูสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวม 4 ระดับ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 6 พฤษภาคม 2567 และปัจจุบันยังปฏิบัติการเป็นครูสอนด้านวิทยาศาสตร์
  2. มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา หรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป
  3. เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบสูงของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นและสังคม
  4. เป็นสมาชิกของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การสมัครเข้าร่วมโครงการ  มี 2 วิธี ดังนี้

  1. สมัครได้ด้วยตนเอง
  2. หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

วิธีการสมัคร  ส่งแบบรายงานประวัติ และผลงานต่างๆ เพื่อขอรับการสรรหาเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ดังนี้

  • กรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์เอกสารการสมัครที่ลงนามแล้ว (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/WHWTZVAyyAg6QmWS7 ขยายเวลาส่งผลงานถึง 13 พฤษภาคม 2567  (เวลา 16.00 น.)

 

โครงการครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 67

แบบรายงานข้อมูลประวัติ