ข่าวสาร

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24


โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)

ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2567)

THAILAND INNOVATION AWARDS

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

           ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการ เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (พ.ศ.2567) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและสนับสนุนสู่การประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

 ลักษณะผลงาน                                                                                                    

          นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก STEAM for Creative Economy คือเป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลป (Art) คณิตศาสตร์ (Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน 

ผู้มีสิทธิ์สมัคร        

  1. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ และเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี 
  2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช. 
  3. การสมัครอาจสมัครคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)

 วิธีการสมัครและการประกวด

          นิสิต นักศึกษา นักเรียน สามารถ ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/35

 หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ  25 พฤษภาคม 2567