ข่าวสาร

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2567


การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 

ประจำปี พ.ศ. 2567

          ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2567 โดยชุมนุมที่มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีสมาชิกชุมนุมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งนี้ผู้แทนชุมนุมที่จะเสนอด้วยวาจาจะต้องเป็นสมาชิกของชุมนุมที่เข้าประกวด และอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)  ในปีการศึกษาปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด

          แต่ละชุมนุมต้องทำกิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันทำในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้

  1. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ำชุมนุมกันโดยจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทำนิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด
  2. ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
  3. นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่นำเสนอ
  4. นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน
  5. อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
  6. โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง
  • ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) จำนวน 7 เล่ม และสแกนไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf ส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th
  • บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร TH SARAbunPSK 14 point
  1. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 กรกาคม 2567 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์

ระยะเวลา

กิจกรรม

 หมดเขตรับสมัคร

8 กรกฎาคม 2567

  หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 7 เล่ม ทางไปรษณีย์ (โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์) พร้อมไฟล์รายงานกิจกรรมชุมนุมในรูปแบบ.pdf ส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น

 31 กรกฎาคม 2567

  แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.scisoc.or.th

  16–18 สิงหาคม 2567

  - การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

  - ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 

- จดหมายเชิญประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี

- โครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี

- รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี

- ใบสมัครการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี PDF / Word