ข่าวสาร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2567

 รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม 

     - การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

     - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

     - การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

     - การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

     - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช.

     - การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.scisoc.or.th/sciweek

 

ศูนย์จัดกิจกรรม 6 ศูนย์ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

    - ภาคเหนือตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    - ภาคเหนือตอนล่าง

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    - ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    - ภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์  หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    - ภาคกลาง (ธรรมศาสตร์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    - ภาคกลาง (อพวช.)

และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ตารางการประกวดและแข่งขัน 

   

  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)