ข่าวสาร

การเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ปี 2567


         ขอเรียนเชิญ หน่วยงานของท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส โดยสามารถเสนอชื่อได้ ประเภทละ 1 ท่าน สำหรับคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ มีรายละเอียดดังเอกสารความเป็นมาและหลักเกณฑ์การสรรหานักวิทยาศาสตร์อาวุโส