รางวัล MC BMB Research Pitching Award พ.ศ. 2563           

            สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการ อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ครู อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และได้ริเริ่มการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงาน วิจัยของสาขาครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยจัดเป็นประจำทุก 2 ปี สาขาฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดประชุมเสนอผลงานเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของตนเอง และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นขั้นตอนหนึ่งในการช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น independent researcher และเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ pitching จึงจัดให้มีรางวัลแก่นักศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายในการให้มีรางวัลทุก 2 ปี

MC BMB Research Pitching Award

รางวัลชนะเลิศ                              -   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1           -   เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2           -   เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

(ได้รับเงินสนับสนุนรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล อดีตประธานสาขาฯ และนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ)

 คุณสมบัติของผู้สมัครรางวัล MC BMB Research Pitching Award

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
  2. เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขาชีวเคมีฯ ประเภทตลอดชีพหรือรายปี
  3. เป็นผู้นำเสนอผลงานหลักแบบโปสเตอร์หรือแบบปากเปล่าในงานประชุม The 7th BMB conference 2020
  4. ผลงานที่มานำเสนอจะต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

วิธีการคัดเลือก

รอบแรก (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2563)

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Google form พร้อมส่งลิงค์คลิปวีดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราวงานวิจัยของตนเองภายใน 3 นาที เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่มีการตัดต่อหรือใส่เสียงประกอบ หรือภาพประกอบอื่น ๆ รวมถึง Effect ต่าง ๆ เพิ่มเติม

ประกาศผล

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน BMB Pitching Award ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MC BMB Pitching Award รอบชิงชนะเลิศต่อไป โดยจะทำการคัดเลือกจากผู้สมัครที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจำนวน 5 คน

รอบชิงชนะเลิศ

จะจัดขึ้นในงานประชุม The 7th BMB conference 2020 ที่โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 โดยนำเสนอแบบปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เกณฑ์การคัดเลือก

จะพิจารณาการนำเสนอจาก 3 องค์ประกอบหลักได้แก่

  1. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถสื่อถึง impact ของงานวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ ได้
  2. สื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมีการวางโครงสร้างเรื่องที่เหมาะสมให้สามารถติดตามเรื่องราวได้ อาจนำสื่อ (Props) มาใช้ประกอบการอธิบาย โดยไม่อนุญาตให้ใช้สื่อนำเสนออิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
  3. รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ บุคลิก ท่าทาง น้ำเสียง ชวนให้ติดตามตลอดการนำเสนอ

 

ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างของ 3 minute pitching ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

3 minutes to pitch your research

  

 

หนังสือยินยอมให้นำเสนอผลงานสำหรับรางวัล MC BMB Research Pitching Award พ.ศ. 2563